Aktuelnosti

Zdravstvena nega


Osnovne strukovne studije zdravstvene nege


Strukovne studijezdravstvene nege traju 3 godine, odnosno 6 semestara teorijske i praktične nastave na Fakultetu i u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, nakon čega se stiče naziv strukovna medicinska sestra, a prema listi zvanja Nacionalnog saveta.
U skladu sa društvenim potrebama Statutom Medicinskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima za upis na fakultet i načinu sprovođenja prijemnog ispita na osnovne strukovne studije zdravstvene nege upisuju se kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ukoliko ispune uslove Konkursa.
Nastava na ovom studijskom programu se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) vežbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (kliničke praktične nastave, seminara, okruglih stolova, letnje stručne prakse). Nakon savladanog studijskog programa osnovnih strukovnih studija zdravstvene nege studenti stiču kompetencije za primenu teorijskog znanja, kliničkih veština i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne delatnosti.
Osnovni cilj studijskog programa je osposobljavanje studenta odnosno strukovne medicinske sestre:

 • Za samostalno, efikasno i odgovorno obavljanje opšte zdravstvene nege zasnovane na etičkim principima i holističkom pristupu korisniku u različitim područjima;
 • Da primeni stečena teorijska znanja i veštine u svim vidovima opšte nege bolesnika koje uključuju mere unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti i zbrinjavanja:
 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici: u ambulanti i kućnim uslovima poštujući različitosti, kulturu i etničku pripadnost;
 • u opštim i specijalizovanim bolnicama i centrima;
 • u ustanovama socijalne zaštite;
 • Za sprovođenje zdravstvene nege zasnovane na dokazima (evidence based nursing) i primenjuje međunarodne standarde iz sestrinske prakse;
 • Da organizuje organizuje dnevne radne zadatke, vodi odgovarajuću sestrinsku i medicinsku dokumentaciju i rukovodi timom za zdravstvenu negu;
 • Za međuprofesionalnu saradnju u procesu dijagnostike, lečenja i nege obolelih i povređenih;
 • Da poštuje principe profesionalne etike i radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih članova tima;
 • Da prati stručnu literaturu i nastavi usavršavanje kroz specijalističke strukovne studije i doživotno usavršavanje;

Ukupno angažovanje studenata strukovnog studijskog programa zdravstvene nege kroz aktivnu nastavu i učenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita izraženo je brojem od 180 ESPB bodova. Na drugoj i trećoj godini studija studenti su u mogućnosti da u svakom semestru odaberu po jedan izborni predmet iz datih izbornih blokova, kroz koji će biti u mogućnosti da afirmišu svoje sklonosti i opredeljenje prema pojedinim oblastima zdravstvene nege

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program: strukovne studije zdravstvene nege - prvog nivoa studija


Osnovne akademske studije zdravstvene nege


Akademskestudijezdravstvene nege traju 4 godine, odnosno 8 semestara teorijske i praktične nastave na Fakultetu i u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, nakon čega se stiče naziv diplomirana medicinska sestra, a prema listi zvanja Nacionalnog saveta.
U skladu sa društvenim potrebama Statutom Medicinskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima za upis na fakultet i načinu sprovođenja prijemnog ispita na osnovne strukovne studije zdravstvene nege upisuju se kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ukoliko ispune uslove Konkursa.
Nastava na ovom studijskom programu se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) vežbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (kliničke praktične nastave, seminara, okruglih stolova, letnje stručne prakse). Nakon savladanog studijskog programa osnovnih akademskih studija zdravstvene nege studenti stiču kompetencije za primenu teorijskog znanja, kliničkih veština i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne delatnosti.
Osnovni cilj studijskog programa je osposobljavanje studenta odnosno diplomirane medicinske sestre:

 • Za samostalno, efikasno i odgovorno obavljanje opšte zdravstvene nege zasnovane na etičkim principima i holističkom pristupu korisniku u različitim područjima;
 • Da primeni stečena teorijska znanja i veštine u svim vidovima opšte nege bolesnika koje uključuju mere unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, zbrinjavanja i nege:
 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici: u ambulanti i kućnim uslovima poštujući različitosti, kulturu i etničku pripadnost;
 • u opštim i specijalizovanim bolnicama i centrima;
 • Za sprovođenje zdravstvene nege zasnovane na dokazima (evidence based nursing) i primenjuje međunarodne standarde iz sestrinske prakse;
 • Da organizuje organizuje dnevne radne zadatke, vodi odgovarajuću sestrinsku i medicinsku dokumentaciju i rukovodi timom za zdravstvenu negu;
 • Za međuprofesionalnu saradnju u procesu dijagnostike, lečenja i nege obolelih i povređenih;
 • Da poštuje principe profesionalne etike i radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih članova tima;
 • Da prati stručnu literaturu i nastavi doživotno usavršavanje;
 • Da stečena znanja i veštine usmeri ka obavljanju naučnoistraživačkog rada i primenu naučnih rezultata u praksi i o tome obaveštavaju stručnu i naučnu javnost;
 • Za obavljanje poslova nastavnika zdravstvene nege;

Ukupno angažovanje studenata akademskog studijskog programa zdravstvene nege kroz aktivnu nastavu i učenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita izraženo je brojem od 240 ESPB bodova. Od druge do četvrte godine studija studenti su u mogućnosti da u svakom semestru odaberu po jedan izborni predmet iz datih izbornih blokova, kroz koji će biti u mogućnosti da afirmišu svoje sklonosti i opredeljenje prema pojedinim oblastima zdravstvene nege.

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program: akademske studije zdravstvene nege - prvog nivoa studija


Tekst uneo: bivetic